Voorbeeld vragenlijst enquete haarverzorging

Voorbeeld vragenlijst enquete haarverzorging
Door Thijs Verbeek 10 mei 2011
Inleiding

De bedoeling van deze vragenlijst over haarverzorging was het maken van een enquête die het theoretisch kader moest toetsen aan de werkelijkheid. De vragenlijst werd gebruikt om een steekproef te trekken uit die consumenten die reeds naar een kapper gaan die de producten van de opdrachtgever verkoopt. De steekproef bevat dus zowel respondenten die de producten reeds kopen en respondenten die nog nooit een product van de opdrachtgever hebben gekocht. Er is in het onderzoek waar deze vragenlijst is gebruikt is gekozen voor deze groep respondenten omdat zij regelmatige bezoekers zijn van de luxere kapsalons waardoor het onderzoek aansluit bij de beoogde doelgroep. De vragenlijst bestaat uit twee gedeeltes, namelijk een gedeelte voor gebruikers van de bewuste producten en een gedeelte voor niet-gebruikers. De hoofdvraag van het onderzoek richt zich op potentiële consumenten maar toch wordt ook gekeken naar de huidige gebruikers  om zodoende  de instrumenten van de huidige marketingcommunicatie onder de loep te kunnen nemen.

Bekijk ook deze handige tips bij het enquete maken
Basisboek enqueteren
Enqueteren
Klanttevredenheid, de zin en onzin!
Inleiding SPSS 18.0
.

Opmerkingen vragenlijst

De vormgeving van dit soort vragenlijsten is ook afhankelijk of het een vragenlijst is die de respondent zelf moet invullen of dat het een formulier is dat de intervieuwer invult. Hieronder is uitgegaan van invullen door de respondent, de vraagstelling neemt dus beleefdheidsvormen in acht bij het stellen van de vragen. Bij vraag 2 kan men twisten over de vraag of men naar de exacte leeftijd vraagt en de indeling naar leeftijdsklasses later maakt of dat men de respondent zelf een leeftijdsklasse laat aanvinken. Het direct vragen naar de exacte leeftijd komt soms nogal bruusk over, zeker bij vrouwen en de kans is reeël  dat de leeftijd niet naar waarheid wordt ingevuld. Bovendien loopt men anders het risico dat de indeling ook een beetje wordt aangepast aan de verkregen resultaten om een mooier visueel plaatje te krijgen of omdat het beter past binnen het kader van bepaalde conclusies. De presentatie zoals hieronder  onder vraag 2 getoond heeft bovendien als voordeel dat de verwerking gemakkelijker is. Dit is uiteraard een voorbeeld vragenlijst. Vragenlijsten die men overneemt moeten altijd aangepast worden aan de vraagstelling van het onderzoek, de gekozen methode, enz. . Klakkeloos overnemen van vragen kan leiden tot bias in de verkregen resultaten en daardoor ook in de conclusies.

Geef ook altijd duidelijk aan of meerdere antwoorden mogelijk zijn. In het geval van de mogelijkheid “anders” moet je altijd ruimte laten om een alternatief in te vullen.

Meer voorbeelden van vragenlijsten voor enquêtes kun je vinden op www.tvonlinesurveys.com . Voor engelstalige voorbeelden kun je kijken op www.examplequestionnaire.com . Let bij engelstalige enquêtes wel even op voor welke markt ze bedoeld zijn. Britten en Amerikanen gebruiken soms andere woorden of omschrijvingen wat tot verwarring kan leiden indien je uit diverse enquêtes vragen gebruikt die voor diverse markten bedoeld waren.

1. Geslacht : o   Man  o   Vrouw

2. Wat is uw leeftijd:  □ 15 – 20    □  20 – 25    □  25 – 40   □ 40 – 70   □+70

3. Heeft u wel eens product van X gekocht?    □  ja    □  nee   ( in geval van nee doorgaan naar deel 2)

4. Hoe vaak koopt u de producten van X ?    (onderverdeling bijvoorbeeld:  1x in 1-2-3 maanden/ anders)

5. Wat koopt u van X (bijvoorbeeld shampoo, verzorgend/vormgevend product)

6.Van welke lijn van X koopt u? (lijst met namen)

7. Koopt u wel eens méér dan 1 product van X? (ja,vaak/soms/zelden/nooit)

8. Heeft u bij u laatste bezoek aan de kapper een product van X gekocht? (aantal redenen voor ja en voor nee en ook voor zowel ja als nee de mogeloijkheid om zelf een reden in te vullen)

9. Waarom koopt u producten van X? (advies door kapper/goede resultaten/goede verzorging belangrijk/gevoel van luxe/anders

10.  Hoe tevreden bent u over de producten van X? (zeer tevreden/tevreden/neutraal/ontevreden/zeer ontevreden)

11.Hoe bent u in aanraking gekomen met de producten van X? (internet/kapper/advertentie/anderen/weet het niet meer/anders)

deel 2 voor personen die nog nooit producten van x hebben gekocht

12. Waarom heeft u nog nooit producten van X gekocht? (onbekend/nooit aan gedacht/ voordelen niet duidelijk/prijs/koop ander merk bij kapper/koop nooit bij kapper/anders)

Uiteraard is dit slechts een korte samenvatting van een totale enquête. Naar gelang men meer gegevens wil over gedrag moeten bijkomende vragen gesteld worden. Let wel op niemand zit er op te wachten om een boekwerk met vragen door te spitten. Indien het toch nodig is om een langere vragenlijst te hebben helpt het als voor de genomen tijd een leuke attentie tegenover staat.