Inleiding scriptie & onderzoeksrapport

Inleiding scriptie & onderzoeksrapport
Door Thijs Verbeek 16 juli 2011
In het onderstaande stuk wordt aangegeven welke onderdelen van belang zijn bij het schrijven van een inleiding voor een scriptie of onderzoeksrapport.

Het eerste, inleidende, hoofdstuk is als volgt opgebouwd:

§ 1.1 Algemeen
In deze paragraaf treft men aan:
Een korte beschrijving van de opdrachtgever en zijn of haar voornaamste bezigheden.
Een aanduiding van enkele facetten van de opdracht die relevant zijn voor de te formuleren probleemstelling. In de terminologie uit het tekstboek van Malhotra heet dat de context van het “Management Decision Problem”. Globale kwantitatieve gegevens die de omvang en/of het belang van het onderwerp aangeven.

Bekijk ook deze handige tips bij het schrijven van een inleiding voor een scriptie of onderzoeksrapport:

Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

Hoe schrijf ik een scriptie of these?

Hoe schrijf ik een scriptie

Leesbare scriptie

§ 1.2 Probleemstelling
Het goed, duidelijk en precies omschrijven van de probleemstelling is van cruciaal belang voor het kunnen slagen van het onderzoek.
* Als inleiding op de kernpunten van de probleemstelling wordt ten eerste de aanleiding tot het onderzoek aangegeven (doelstelling, oftewel de vraag waartoe of waarom). Dit is wat Malhotra het “Management Decision problem” noemt.

Voorbeeld:
De omzet is in een half jaar tijd met 20% teruggelopen. -» MDP; Wat moeten we doen om de omzetdaling te stoppen?
* Als tweede onderdeel van de probleemstelling wordt aangegeven wat de vraagstelling van het onderzoek is en in welke kernvragen deze onderzoeksvraagstelling uitmondt (de vraag wat). Dit is wat Malhotra noemt het “Marketing Research Problem”, respectievelijk de “Research Questions”. Zo specifiek mogelijk probeer je vast te stellen welke informatiebehoefte moet worden bevredigd teneinde de specifieke kernvragen te beantwoorden.

Voorbeeld:
Vraagstelling: Wat zijn de oorzaken van deze omzetafname?

Kernvragen:
– Wijkt de lokale situatie af van het landelijke beeld?
– Aan welke veranderingen is het koopgedrag onderhevig?
– Wat is het image van het bedrijf?
– Aan welke eisen moet een supermarkt voldoen in deze lokale markt?
Gebruik voor het uitsplitsen van de vraagstelling in kernvragen zoveel mogelijk theorie.

* Als laatste is het goed in de probleemstelling aan te geven waarvoor het onderzoeksverslag gebruikt
gaat worden. Dit kan louter verkennend zijn maar ook beleidsondersteunend.

Voorbeeld:
De bedoeling is dat de opdrachtgever naar aanleiding van dit verslag gericht maatregelen kan nemen om het tij ten goede te keren.

§ 1.3 Definities en beperkingen
In deze paragraaf kunnen niet algemeen bekend geachte begrippen en vaktermen worden gedefinieerd.
Het zal voornamelijk begrippen betreffen die:

– nodig zijn voor het begrijpen van de probleemstelling,
– zeer frequent in de gehele tekst worden gebruikt,

• Bij de lezer van het verslag (“de doelgroep”) mogelijkerwijze niet bekend zijn,
• Voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
Definiëren is moeilijk; een goede definitie moet aan een aantal eisen voldoen.

Het verdient daarom aanbeveling definities letterlijk over te nemen (te citeren) uit de literatuur.
In de ‘beperkingen van het onderzoek’ wordt aangegeven welke facetten van het onderwerp niet worden behandeld en wat daarvan de reden is. Het onderzoek wordt hiermee afgebakend. Deze redenen dienen ontleend te zijn aan de opdracht zelf en niet aan formele argumenten als tijdgebrek of de beperkte omvang van het rapport.
Voorbeeld:
‘Het onderzoeksgebied wordt beperkt tot ……………….

§ 1.4 De opzet van het rapport
Hier kunt u aangeven op welke wijze het verslag is gestructureerd. Hier wordt uiteen gezet wat in welke hoofdstukken wordt beschreven.